Fotogalerij
Protestants-Evangelische
Kerk Landen
Verenigde Protestantse Kerk in België
Protestantse Kerk Landen Consistorie pa Spikboomstraat 6 3400 Landen 016 - 78 03 18 protestantsekerk.landen@ outlook.com Predikant ds Eric Corthauts 0486 - 56 21 55 corthauts.eric@scarlet.be www.evangelie-landen.be www.protestantsekerklanden.be
Een protestantse kerk in Landen Landen, stad van het platteland, gelegen in het prachtige Haspengouw, ten zuidoosten van de provincie Vlaams- Brabant en grenzend aan de provincies Limburg, Luik en Waals-Brabant. De midden van de vruchtbare klei- en leemgrond situeert zich het kleine, maar pittoreske dorpje Rumsdorp. In de voormalige Sint-Gilliskapel (1728) heeft de Protestantse Kerk Landen haar thuisbasis. De Protestantse Kerk Landen is een pluriforme kerkgemeente waar ieder vanuit zijn eigen achtergrond en overtuiging zijn of haar plaats mag vinden. Samen vormen wij op die manier een levende geloofsgemeenschap waar het Woord van God en de Belijdenisgeschriften een centrale plaats innemen. De kerkenraad beroept zich op de wederzijdse dooperkeninng tussen christelijke kerken.
Sint-Gilliskerk Rumsdorpstraat, Rumsdorp-Landen
Geschiedenis De Protestantse Kerk Landen bestaat 32 jaar, maar haar oorspronkelijk fundament werd gelegd in het begin van de jaren ‘60 door ds. Bernard Olieux, pas terug uit het voormalige Belgische Congo, waar hij als protestants legeraalmoezenier werkzaam was geweest. ds Olieux, die tevens actief was binnen het godsdienstonderwijs, hield huissamenkomsten die aanvankelijk een groot succes kenden. Omstandigheden dwongen de protestantse kerkgemeente echter om de deuren te sluiten. Niet voor eeuwig zou later blijken. Na een lange onderbreking werd in 1988 de draad weer opgeraapt en vandaag beschikt Landen over een volwaardige protestantse kerk, behorende tot de Verenigde Protestantse Kerk in België.
Vieren De Dienst van Schrift en Woord wordt ingezet door de dienstdoende ouderling. De predikant leidt vervolgens de liturgie. Hierin staat de Schriftlezing en de verkondiging van het Woord centraal. De liederen worden gekozen uit diverse zangbundels, zodat iedere aanwezige zijn gading vindt in het uitgebreide repertoire van liederen en gezangen.
Bediening Avondmaalstafel Iedere tweede zondag van de maand schaart de kerkgemeente zich rond de Tafel met Brood en Wijn. Er gelden geen bijzondere voorwaarden om deel te nemen aan de Avondmaalsviering. Ook kinderen kunnen onder toezicht van de ouders deelnemen aan de Tafeldienst.
Doop en belijdenis Zich baserende op de Schrift bedient de Protestantse Kerk Landen in hoofdzaak de kinderdoop. Jongvolwassenen die als kind werden gedoopt leggen op de leeftijd van 18 jaar hun geloofsbelijdenis af. Volwassenen die dat wensen kunnen eveneens door besprenkeling worden gedoopt. De Protestantse Kerk Landen sluit zich aan bij de wederzijdse dooperkenning tussen de Rooms- Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Orthodoxe Kerk en de kerken uit de Reformatie.
Open en gastvrije kerk
Vredeslicht komt op zondag 13 december naar Landen
Recent nieuws 10m2-regel afgeschaft voor de erediensten (Nationale Veiligheidsraad van 24.06)