PROTESTANTS-EVANGELISCHE KERK LANDEN Verenigde Protestantse Kerk in België Hannuitsesteenweg 76 3400 Landen kerk in beweging    Home     Liturgische kalender     Bijbel & Bezinning     Diaconie   Kerk & Maatschappij      De Protestants-Evangelische Kerk Landen is een open en pluriforme gemeenschap van christenen met uiteenlopende   tradities en achtergronden. Een geloofsgemeenschap die in alle vrijheid gestalte wil geven aan het geloof in Jezus Christus.   Als erfgenamen van de Reformatie en volgens de traditie van de Verenigde Protestantse Kerk in België pogen wij in een  open en oecumenische geest een kerk in de stad te zijn: participerend, biddend en vierend.  Ondanks het feit dat het niet voor de hand liggend is om vandaag nog te geloven, is de Protestants-Evangelische Kerk  Landen een geloofsgemeenschap die groeit. Deze groei heeft zij vooral te danken aan de aandacht die wordt geschonken  voor het christendom zoals dat werd gekenmerkt in de eerste eeuwen van onze jaartelling en waarvan wij kunnen lezen in  het nieuwtestamentische boek Handelingen. De kerk - de gelovigen - hadden een gemeenschappelijk doel: hun geloof  samen vorm geven, ondanks de uitgesproken verschillen die er waren tussen joodse en niet-joodse christenen. Vanuit die  verscheidenheid straalde de toenmalige kerk een charisma uit dat aanstekelijk werkte en waardoor steeds meer mensen de  weg vonden naar de kerk die haar geloof had gebouwd op het fundament van Jezus Christus.  Vandaag blijkt deze aanpak nog steeds te werken. Gelovigen mogen zich niet in aparte vakjes opsluiten, maar moeten in  eenheid werken aan de kerk van morgen. Een kerk die nog steeds een plaats kan hebben in de samenleving van vandaag.  De Protestants-Evangelische Kerk Landen is een geaffilieerde protestantse gemeente binnen de Verenigde Protestantse  Kerk in Belgie. De Apostlische Geloofsbelijdenis vormt het kader waarop haar theologie is gegrondvest. I  ds Eric Corthauts Verenigde Protestantse Kerk in België - Vlaams Bijbelgenootschap - Protestantse Solidariteit - Leprazending - Leger des Heils - Godsdienstonderwijs  Verenigde Protestantse Kerk in België. Klik hier voor de website van de protestantse kerk in België Praktische informatie Erediensten Iedere zondag om 10 uur met zondagschool en creche Bijbelleerhuis Op zondag om 9 uur Raadpleeg de liturgische kalender voor een  volledig overzicht van de diensten en het  preekrooster. Predikant ds Eric Corthauts Spikboomstraat 6 B 3400 Landen T +32 16 78 03 18 M +32 486 56 21 55 corthauts.eric@scarlet.be Consistorie Protestants-Evangelische Kerk Landen pa Spikboomstraat 6 B 3400 Landen